• കുറിച്ച്

15+ വർഷം   

         •  Solution development & Manufacturer 

 

അച്ചൊ സാങ്കേതികവിദ്യ, 2015 ലാണ് മുമ്പ് കമ്പനി YM (2003) ഉം ത്വുവാ (2014) ആണ്.

അച്ചൊ സാങ്കേതികവിദ്യ, ഒഇഎം & ഒദ്മ് വായന ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള, സേവന ഊന്നിയായിരുന്നു സംസാരിക്കുന്നു പേന, ഇലക്ട്രോണിക് പഠന ഉൽപ്പന്നം മറ്റ് സ്മാർട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പന്നം നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു ഒപ്പം.

 

Welcome customized Talking pen

(Tech. solution development -> sample -> Mass product->after-sales)

 

Certifiicate: CE EN71. ROHS. WEEE

 


ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!