• පිළිබඳ

16 years   •   Professional Manufacturer

 

අක්කෝහිත් TECH, 2015 දී පිහිටුවන ලද කලින් සමාගම YM (2003) සහ TOWA (2014) වන.

ACCO TECH, devotes to OEM & ODM reading and talking pen, electronic learning product and other smart electronic product, focusing on high-quality and service.

 


WhatsApp Online Chat !