• អំពី

16ឆ្នាំ    •   Professional Manufacturer

 

បច្ចេកវិទ្យាអាក់បង្កើតនាឆ្នាំ 2015 ដែលក្រុមហ៊ុននេះគឺជា YM ពីមុន (ឆ្នាំ 2003) និង TOWA (2014) ។

អាក់បច្ចេកវិទ្យា, ប្រឹងប្រែងដើម្បីអាន OEM & ODM ដែលនិយាយប៊ិចនិងផលិតផលអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផលរៀនអេឡិចត្រូនិឆ្លាតផ្សេងទៀតដោយផ្តោតលើគុណភាពខ្ពស់និងសេវាកម្ម។

 

Welcome customized Talking pen

(Tech. solution -> sample -> Mass product)

 


កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!