අපි ගැන

අක්කෝහිත් TECH, 2015 දී පිහිටුවන ලද කලින් සමාගම YM (2003) සහ TOWA (2014) වන.

අක්කෝහිත් TECH, වෘත්තීය නිෂ්පාදනාගාරයක්, උසස් තත්ත්වයේ හා සේවා සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු, OEM සහ ODM ස්මාර්ට් ඉලෙක්ට්රොනික නිෂ්පාදන වෙන් කර තිබෙනවා.

නිෂ්පාදන විෂය පථය:

  • ඉගෙනුම් හා අධ්යාපන නිෂ්පාදන
  • ස්මාර්ට් නිෂ්පාදන
  • හා වෙනත් ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ

අක්කෝහිත් TECH, ඉගෙනුම් ඇල්මක් ඇතිකර!

1WhatsApp Online Chat !